Независимо от учредяването си едва през 2001 година, Атанасов и Иванов за кратко време се утвърди като един от основните правни консултанти на инвеститори в българската енергийна индустрия. Още от създаването си фирмата предоставяше правно съдействие на американската енергийна компания Ентърджи по проекта за рехабилитация и експлоатация на топлоелектрическата централа Марица Изток 3. Във връзка с това Атанасов и Иванов успешно приключи различни проекти като:

  • Подготовка и предоставяне на правни становища относно Договор за покупка на енергия между Енергийна компания Марица Изток III (Съвместно дружество) и НЕК (предишният вертикално структуриран монополист в енергийния сектор), както и относно Договор за доставка на лигнитни въглища между Съвместното дружество и Мини Марица Изток;
  • Правни съвети по различни регулаторни въпроси в хода на правния анализ на проекта, извършван от бъдещите кредитиращи страни;

 

  • Съвети, преговори и подготовка на документи във връзка с трудовоправните аспекти на проекта;

 

  • Преговори с доставчици на Енергийна компания Марица Изток III;

 

  • Правни съвети по търговски договори във връзка с проекта;

 

  • Съдействие във връзка с прехвърлянето на персонал от държавната компания към съвместното дружество, контролирано от НЕК, ЕНЕЛ и Ентърджи.